ZEYİL-İzmir Ekonomi Üniversitesi Balçova Kampüsü kopya başı bedel karşılığında fotokopi makinesi ve hizmetleri kiralama alımı.

İHALE KONUSU             : İzmir Ekonomi Üniversitesi Balçova Kampüsü kopya başı bedel karşılığında fotokopi makinesi ve hizmetleri kiralama alımı.

İHALENİN YAPILACAĞI  TARİH          : 20.12.2019

İHALENİN YAPILACAĞI  SAAT             : 15:00

İHALE USULÜ                                               : Açık İhale Usulü İhaledir.

İHALENİN YAPILACAĞI ADRES           : Sakarya Cad. No:156 Balçova / İzmir

İHALE MİKTARI                                      : 5(beş) adet fotokopi makinesi kiralanması 

ŞARTNAME BEDELİ                              : 100 TL

BANKA                                                         : Vakıfbank İzmir Ticari Şube 

IBAN NO                                             : TR 85 0001 5001 5800 7274 6990 70


NOT: ZEYİL Maddesi Teknik Şartname 1.1.16 ve 1.2.15.

Teklif edilen cihazların kullanılmamış (sıfır) ürün olması gerekmektedir.

 

İhaleye katılım koşulları; İhale Dosyası İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü – Helpdesk Ofisi Fevzi Çakmak Mahallesi Sakarya Cad. No:156 35330 Balçova / İZMİR adresinden veya www.ieu.edu.tr yada  www.izto.org.tr adreslerinden ücretsiz görülebilir. Ancak teklif vermek isteyenlerin ihale dosya bedelini, Fevzi Çakmak Mahallesi Sakarya Cad. No:156 35330 Balçova / İZMİR adresindeki İzmir Ekonomi Üniversitesi Mali İşler Müdürlüğüne makbuz karşılığı elden yatırması veya yukarıdaki hesap numarasına yatırarak dekont alması zorunludur.

 

İsteklilerden  alınması gerekenler;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya alıcı merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

 

c) İhaleye katılma ve ihalenin kazanılması sonucunda maddi şartların gereğini imza ile taahhüt altına alma yeterliliğini haiz olduğunu açıkça ifade eden imza beyannamesi veya imza sirküleri;

   1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

    2)Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri;

e) İhaleye katılmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (e) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi gerekir.

g) Teklif Mektubu

ğ) İhale katılım bedeli ödendi belgesi, makbuzu veya dekontu.

h) En az 90 gün vadeli ve sözleşme bedelinin %3’ü kadar geçici teminat mektubu. 

ı) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair ve vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belge.

i) Ticaret sicilinden alınmış iştigal konusunu gösterir belge.

j) Firmalar teklif verdiği ürünlere ait ISO,TSE ve CE(FFC veya TÜV) belgeleri ibraz etmelidirler.

 

İhaleye girmek isteyen firmaların teklifleri en geç 20.12.2019 Cuma günü saat 14:30’a  kadar kapalı  zarf   ile  Üniversitemiz Satın Alma Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır.

 

AttachmentSize
Sartname_019-56.pdf252.84 KB

İdari Bağlantılar

Genel Sekreterlik
Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Yurtlar Müdürlüğü
Kütüphane Müdürlüğü

Uygulama bağlantıları

Doküman Yönetim Sistemi
OASIS
WebMail
EmaX Duyuru Sistemi
AresX - Rezervasyon Sistemi

Genel Bilgiler

Bilgi Edinme
Sıkça Sorulan Sorular
Dokümanlar
Genel Duyurular
İhale Duyuruları
Oryantasyon Sunumu

Theme provided by Danetsoft under GPL license from Danang Probo Sayekti